Chang-An District, CA  Wan-Nian District, WN
Village Name  Village Name
1 Xiu-Zhen  56 Guang-Zhai
2 An-Ding  57 Yi-Shan
3 Xiu-De  58 Chang-Le
4 Pu-Ning  59 Ru-Yuan
5 Xiu-Xiang  60 Yong-Chang
6 Fu-Xing  61 Lai-Ting
7 Yi-Ning  62 Da-Ning
8 Jin-Cheng  63 Xing-Ning
9 Ban-Zheng  64 Yong-Xing
10 Ju-De  65 An-Kang
11 Li-Quan  66 Yong-Jia
12 Bu-Zheng  67 Chong-Ren
13 Qun-Xian  68 Sheng-Ye
14 Yan-Shou  69 Xing-Dao
15 Tai-Ping  70 Wu-Ben
16 Guang-Lu  71 Ping-Kang
17 Huai-De  72 Dao-Zheng
18 Guang-De  73 Kai-Hua
19 Tong-Yi  74 Chong-Yi
20 Tong-Hua  75 Xuan-Yang
21 Chong-Hua  76 Chang-Le
22 Huai-Yuan  77 An-Ren
23 Yan-Kang  78 Chang-Xing
24 Xing-Hua  79 Qin-Ren
25 Feng-Le  80 An-Yi
26 Feng-Yi  81 Jing-Gong
27 Chang-Shou  82 Guang-Fu
28 Chong-Xian  83 Yong-Le
29 Chong-De  84 Yong-Ning
30 An-Ye  85 Yi-Ping
31 Dai-Xian  86 Xin-Chang
32 Jia-Hui  87 Jing-Shan
33 Yan-Fu  88 Jing-An
34 Huai-Zhen  89 Yong-Chong
35 Chong-Ye  90 Sheng-Ping
36 Yong-He  91 Sheng-Dao
37 Yong-Ping  92 Lan-Ling
38 Yong-An  93 An-Shan
39 Xuan-Yi  94 Zhao-Guo
40 Yong-Da  95 Xiu-Xing
41 Chang-An  96 Li-Zheng
42 Tong-Gui  97 Kai-Ming
43 Dun-Yi  98 Da-Ye
44 Feng-An  99 Jin-Chang
45 Dao-De  100 Xiu-Zheng
46 He-Ping  101 Dun-Hua
47 Gui-Yi  102 Bao-Ning
48 Da-Tong  103 Chang-Le
49 Chang-Ming  104 Tong-Shan
50 Guang-Xing  105 Qing-Long
51 Yong-Yang  106 An-E
52 Zhao-Xing  107 An-De
53 Da-An  108 Tong-Ji
54 An-Le  109 Qu-Chi
55 Yan-Xiang   
     
110 West Market  111 East Market

Lateral Road   Longitudinal Road 
Name Road Class  Name Road Class
1st Avenue Main Road  Central Avenue Central Road
2nd Avenue Main Road  Tiger 1st Avenue Main Road
3rd Avenue Main Road  Tiger 2nd Avenue Main Road
4th Avenue Main Road  Tiger 3rd Avenue Main Road
5th Avenue Main Road  Tiger 4th Avenue Main Road
6th Avenue Main Road  Tiger 5th Street Secondary Road
7th Avenue Main Road  Phoenix 1st Street Secondary Road
8th Avenue Main Road  Phoenix 2nd Street Secondary Road
9th Avenue Main Road  Phoenix 3rd Street Secondary Road
South 2nd Street Secondary Road  Phoenix 4th Street Secondary Road
North 1st Street Secondary Road  Dragon 1st Avenue Main Road
1st St.W.of the Palace Secondary Road  Dragon 2nd Avenue Main Road
2nd St.W.of the Palace Secondary Road  Dragon 3rd Avenue Main Road
3rd St.W.of the Palace Secondary Road  Dragon 4th Avenue Main Road
West 1st Street Main Road  Dragon 5th Street Secondary Road
West 2nd Street Secondary Road  Golden Street Secondary Road
West 3rd Street Secondary Road  Silver Street Secondary Road
West 4th Street Secondary Road  Jade Street Secondary Road
West 5th Street Secondary Road  Gongqian Street Secondary Road
West 6th Street Secondary Road  Copper Street Secondary Road
West 7th Street Secondary Road   
West 8th Street Secondary Road   
West 9th Street Secondary Road   
South 1st Street Secondary Road   
North 2nd Street Secondary Road   
1st St.E.of the Palace Secondary Road   
2nd St.E.of the Palace Secondary Road   
3rd St.E.of the Palace Secondary Road   
East 1st Street Main Road   
East 2nd Street Secondary Road   
East 3rd Street Secondary Road   
East 4th Street Secondary Road   
East 5th Street Secondary Road   
East 6th Street Secondary Road   
East 7th Street Secondary Road   
East 8th Street Secondary Road   
East 9th Street Secondary Road   
South 3rd Street Secondary Road   

Palace Gate  City Gate
Gate 1  Gate 20
Gate 2  Gate 21
Gate 3  Gate 22
Gate 4  Gate 23
Gate 5  Gate 24
Gate 6  Gate 25
Gate 7  Gate 26
Gate 8  Gate 27
Gate 9  Gate 28
Gate 10  Gate 29
Gate 11  Gate 30
Gate 12  Gate 31
Gate 13  
Gate 14  
Gate 15  
Gate 16  
Gate 17  
Gate 18  
Gate 19  

 

 

 

 

Copyright © 2022 @NFT Labs. All rights reserved.